Visie watertransitie

Locatie:
Stroomgebied De Dommel
Opdrachtgever:
Waterschap De Dommel
Opgave:
Watervisie 2050

Samen met onze collega’s van MLG stellen we de watervisie op voor het beheersgebied van Waterschap De Dommel. Een visie voor het jaar 2050, die laat zien wat het water wil.

Water  en bodem sturend
Het gehele stroomgebied van De Dommel zal van een systeem van ‘water afvoeren’ naar een systeem van ‘water vasthouden’ gaan. Een rigoureuze, maar ook noodzakelijke aanpassing om weerextremen als droogte en zware regenval op te vangen. Deze ‘watertransitie’ heeft veel impact op de ruimtelijk inrichting en gebruik van stad en land komende jaren.

Perspectiefkaarten en storymap
Om richting te geven aan de watertransitie heeft het Waterschap vorig jaar nieuw beleid vastgesteld met doelen, principes en maatregelen: de ‘handelingsperspectieven’. In de watervisie worden de principes doorvertaald naar gebiedsspecifieke perspectiefkaarten. Samen met een op te stellen ‘storymap’ helpen de kaarten om het gesprek te voeren met organisaties en betrokkenen in een gebied, zoals agrariërs, ontwikkelaars, natuurorganisaties en gemeentes.

Stappenplan
Ook wordt er een beleids- en onderzoeksagenda opgesteld per deelgebied, om voor het Waterschap zelf inzichtelijk te maken welke stappen nodig zijn om de watertransitie in de organisatie in te bedden en te laten slagen. Hiervoor gaan we in werksessies met brede teams van het Waterschap aan de slag.

Status
Visie: oplevering medio 2024

Samenwerkingspartners
MLG Gebiedsontwikkeling (Merel Lammertink en Sander van den Helm)