×

×

verhoeven de ruijter,
ideeën voor stad en land

Alle Stedenbouw Landschap Openbare ruimte Conceptontwikkeling

Landschapsplan Laar - Nieuw Laar

Locatie:
Berlicum
Ideeën voor:

Gemeente Sint-Michielsgestel

Voor het gebied Laar – Nieuw Laar ten oosten van Berlicum en Middelrode hebben bewoners en agrariërs samen een ontwikkelingsrichting bepaald. Dat is gebeurd in een intensief gebiedsproces. Deze ontwikkelingsrichting is vastgelegd in een gebiedsvisie, onderdeel van de ontwikkelingsrichting is een perspectief voor het landschap.

Het stoppen van bedrijven en het beschikbaar komen van middelen voor landschapsverbetering bieden kansen voor een kwaliteitsimpuls. Tegelijkertijd vragen nieuwe functies op vrijkomende boerenerven, de bouw van grotere stallen en nieuwe Ruimte voor Ruimte kavels om een goede landschappelijke inpassing. Het perspectief voor het landschap schetst hoe die die ontwikkeling vorm kan krijgen en aan welke eisen de inpassing dient te voldoen om daar een bijdrage aan te leveren.

In het ‘Landschapsplan Laar – Nieuwe Laar’ is het perspectief voor het landschap vastgelegd. Het heeft weliswaar een nauwe samenhang met de gebiedsvisie maar is een zelfstandig document geworden. Dat is gedaan omdat het landschapsplan een leidraad wil zijn in het dagelijks werk van degenen die met de daadwerkelijke uitvoering ervan aan de slag gaan. Een boekje dat voor iedereen makkelijk te raadplegen is, van initiatiefnemer, beleidsambtenaar tot plantoetser. Onderdeel van het landschapsplan is een ‘toolkit’ erfinrichting. Landschapsplan en ‘toolkit’ samen bieden: 

• Een streefbeeld
• Een inspiratiebron bij nieuwe ontwikkelingen
• Een toetsingskader voor particuliere

Ontwerp: 2017 

Visiekaart Laar - Nieuw Laar