×

×

verhoeven de ruijter,
ideeën voor stad en land

Alle Stedenbouw Landschap Openbare ruimte Conceptontwikkeling

Gebiedsconcept Veldhoek

Locatie:
Eersel-Zuid
Ideeën voor:

Gemeente Eersel

Samen met:

Gemeente Eersel, Fiona Jongejans (morgenmakers) en Martin Wouters (Accent adviseurs), omwonenden

De gemeente Eersel heeft een grote woningbouwopgave, het betreft de realisatie van 1.250 woningen in de komende 10 jaar. De gemeente is daarom van plan om de locatie ten zuiden van de Steenstraat/Rooie pad, tussen de Heibloem en Stokkelen, tot ontwikkeling te brengen. Het gaat om de bouw van circa 150 tot 200 woningen die mede moet voorzien in het grote tekort aan betaalbare woningen voor starters en senioren.

De opgave:
De locatie moet plaats bieden aan een groot aantal betaalbare woningen. Daarnaast is de opgave echter breder:
1. de woonopgave gaat samen met de realisatie van een fijne leefomgeving en landschapsontwikkeling.  Een aantrekkelijk gebied voor zowel de nieuwe als de bestaande bewoners, met veel oog voor landschap, groen, biodiversiteit, water en recreatief medegebruik;
2. de bestaande landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten dienen waar mogelijk behouden te blijven;
3. een deel van de stedelijke waterbergingopgave dient opgevangen te worden in het plan. 

Draagvlak en participatie:
De gemeente hecht veel waarde aan het betrekken van bewoners bij de planvorming. Dit is van groot belang, omdat veel omwonenden nu dagelijks genieten van dit stukje buitengebied en zij het gebied hoog waarderen. Om die reden hebben is er een intensief proces gevolgd met de aan- en omwonenden, onder leiding van Fiona Jongejans van sociaal ontwerpbureau morgenmakers. We zijn gestart met 1op1-keukentafelgesprekken met direct aanwonenden waarvan de ontwikkeling van woningen direct impact heeft op hen woongenot. Vervolgens zijn bredere participatie-avonden gehouden met omwonenden om zorgen en wensen op te halen en samen te puzzelen naar een zo goed mogelijke invulling. 

Gebiedsconcept:
Op basis van een brede landschappelijke analyse, met input van de omwonenden hebben we een gebiedsconcept opgesteld.  Dit is geen uitgewerkt plan, maar een set van kaders, spelregels en uitgangspunten waar een ontwikkeling aan moet voldoen. Het gebiedsconcept wordt begin 2023 voorgelegd aan de gemeenteraad.

Stedenbouwkundige hoofdopzet:
1. Landschappelijk raamwerk als basis
De landschappelijke karakteristiek van het gebied is en blijft de ruimtelijke drager van het plan. Het landschappelijk raamwerk vormt de verbindende factor tussen de huidige en de nieuwe dorpsrand. Zij biedt ruimte voor natuur, water, recreatie, klimaatadaptatie en biodiversiteit. De inrichting bestaat uit kruidenrijke velden, heggen, struwelen en houtwallen en bomenrijen. Door de nieuwe ontwikkeling op afstand van ‘t Rooie pad te leggen blijft het landelijke gevoel van deze historische route in tact. De landschapszones tussen de woonbuurtjes zorgen er voor dat ook vanaf ‘t Rooie pad lange zichtlijnen naar het buitengebied beleefbaar blijven.2. Twee woonbuurtjes in het landschap
De wijk Veldhoek wordt vormgegeven als twee dorpse woonbuurtjes die omgeven zijn door het landschap, op afstand van de historische linten. Een centraal hart dat uitnodigt voor spontane ontmoeting en spelen vormt het middenpunt van ieder woonbuurtje. De exacte invulling hiervan kan samen met de toekomstige bewoners vormgegeven worden. Dorpse informele woonstraten verbinden het hart met het omliggende landschap, zodat beide werelden bijeen gebracht worden. De auto is hier slechts te gast. Het karakter van de woonbuurtjes past bij het Eerselse karakter: dorps, informeel en groen. In de woonbuurtjes is ruimte voor een gevarieerd woonprogramma voor diverse doelgroepen zoals starters en senioren. Binnen dit woonprogramma is ruimte voor bijzondere woonvormen zoals rug-aan-rug woningen, knarrenhofjes en/of CPO-initiatieven.
3. Linten blijven linten
De historische linten Heibloem, Stokkelen en Plaatse zijn cultuurhistorisch waardevol en geven het landschap karakter. De nieuwe woonbuurtjes blijven op afstand van de linten, zodat deze werelden gescheiden blijven. Nieuwe ontwikkelingen in de linten sluiten aan bij deze landelijke karakteristiek en worden vormgegeven als traditioneel Brabants erf met bijpassende erfbeplanting.

4. Ontsluiting en parkeren
Vanuit Stokkelen en Heibloem wordt Veldhoek ontsloten voor autoverkeer. De toegangswegen maken onderdeel uit van de lintenwereld en worden begeleid door kenmerkende landschapselementen zoals hagen en boomgaarden. In de woonbuurtjes vertakken de wegen zich in informele woonstraten waar de auto slechts te gast is, parkeren vindt plaats uit het straatbeeld in groen omrande parkeerhoven. Beide woonbuurtjes zijn onderling verbonden, maar het smalle en knikkende wegprofiel zorgt er voor dat de route niet uitnodigt als sluiproute.
5. Recreatieve dooradering
De dorpsrand van Eersel kenmerkt zich door een landelijk-informeel karakter met een fijnmazige recreatieve dooradering. ‘t Rooie pad, ‘t Waaike en de Plaatse worden hierin hoog gewaardeerd en blijven daarom behouden. Ze worden aangevuld met paden door het landschapspark. De nieuwe dorpsrand wordt begeleid door het herintroduceren van de oude landweg als recreatieve verbinding tussen de Plaatse en Heibloem, als onderdeel van de routestructuur rondom het dorp.