Stedenbouwkundige plannen en inrichting openbare ruimte

Stedenbouwkundig plan of schets
Bij de herontwikkeling van een gebied, bijvoorbeeld in het kader van de Ruimte voor Ruimte-regeling, is een bestemmingsplanwijziging noodzakelijk. Ten behoeve van deze procedure heeft de gemeente een plan nodig, waarin de toekomstige situatie wordt weergegeven. In een stedenbouwkundige schets brengen wij uw ontwikkeling in beeld. Aspecten die daarbij worden meegenomen zijn onder meer: de situering en hoogte van de bebouwing, de parkeermogelijkheden, de verkeerssituatie en eventueel een globaal beeld van de inrichting van de openbare ruimte.

Haalbaarheidsstudie en stedenbouwkundige verkenning
Met een haalbaarheidsstudie krijgt u inzicht of de gewenste locatie haalbaar is voor een (woningbouw)ontwikkeling. Zo weet u welke onderzoeken u moet uitvoeren en welke planologische procedure het beste kan worden gevolgd. Ook komen daarmee eventuele belemmeringen voor uw ontwikkeling aan het licht, zoals milieuzones waarbinnen niet mag worden gebouwd. Op basis van deze gegevens en het beoogde programma maken we een eerste stedenbouwkundige verkenning. Hierdoor krijgt u een gedegen beeld van de ruimtelijke, juridische en financiële uitvoerbaarheid van uw plan.

 

 

"Verhoeven | De Ruijter heb ik leren kennen als een bureau wat kan zorgen voor een authentiek Aha! moment. Daar waar we zelf al tien schetsen gemaakt hadden van een inbreidingslocatie, zorgde Verhoeven | De Ruijter voor een oplossing waarbij zowel de landschappelijke kwaliteiten alsmede de bestaande stedenbouwkundige context verrassend gecombineerd werden. Dit werd mede gerealiseerd door een grondige analyse van de bestaande context. Daarbij werden de wensen vanuit financieel, planologisch, technisch en maatschappelijk oogpunt niet uit het oog verloren. 

Marcel Hartjes
Wonen Limburg